Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1 Wstęp
1. Sklep internetowy Yorkshirowo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Yorkshirowo, Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 27/ G 4, 31-236 Kraków,
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Kupno towaru oznacza jednocześnie zaakceptowanie regulaminu.
5. Klient dokonując zakupów udziela sprzedawcy pełnomocnictwa, w którym upoważnia sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w Jego imieniu i na jego rachunek.

§ 2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe klientów są przetwarzane przez usługodawcę i podlegają szczególnej ochronie.
3. Każdemu ma prawo dostępu do aktualizowania swoich danych osobowych, jedyne przetwarzanie danych osobowych następuje podczas podania celem doręczenia przesyłki przez wskazanego doręczyciela.

§ 3 Zamówienia
1. Zakupu można dokonać poprzez niniejszą stronę internetową.
2. Aby zrealizować zamówienie, kupujący zobowiązany jest podać dane umożliwiające sprzedającemu weryfikację klienta.
3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, bądź żądać przedpłaty, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do rzetelności podanych danych i innych informacji.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez klienta.
6. Klient dokonując zakupów udziela sprzedawcy pełnomocnictwa, w którym upoważnia sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w Jego imieniu i na jego rachunek.
7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą potwierdzenie zamówienia.

§ 4 Ceny, płatności i wysyłka
1. Ceny towarów są cenami ostatecznymi i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość zamówienia to cena towarów oraz koszty dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Koszty dostawy ponosi klient.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie przelewem bankowym na konto bankowe sprzedawcy – przedpłata, do siedmiu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku takiej płatności, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. Warunkiem wydania towaru jest akceptacja regulaminu, zapłata za towar i przesyłkę. Wysyłka towaru następuje  po uznaniu na rachunku sprzedawcy wpłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni (nie wliczając sobót i niedziel)
4. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za moment wydania towaru konsumentowi uważa się moment przekazania towaru przewoźnikowi.
7. Yorkshirowo nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską i DPD. W związku z nieterminowym dostarczeniem przesyłki, firma nie zwraca kosztów zakupów (w tym towaru i wysyłki). DPD zastrzega we własnym regulaminie możliwość pozostawienia przesyłki do osobistego oddziału w siedzibie firmy

§ 5 
Wymiana
1. Aby wymienić produkt, należy odesłać do siedziby firmy , towar w terminie do czternastu dni od daty objęcia go w posiadanie, a następnie zamówić nowy produkt.
2. Koszty wymiany (w tym ponownej wysyłki) ponosi konsument.

§ 6 Odstąpienie od umowy – zwrot
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni. Termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru przez konsumenta, zwrócić płatność równoważną wartości zakupionego towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
4. Zwrócić można tylko fabrycznie zapakowany, kompletny, towar z dołączonym dowodem zakupu i formularzem zwrotu.
5. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towaru uszytego na indywidualne zamówienie.

§ 7 Reklamacja
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń dodatków metalowych i plastikowych )
2. Reklamacje (niezgodności towarów z umową sprzedaży) można składać pisemnie na adres sprzedawcy lub pocztą e-mail. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej, konsument powinien odesłać sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (formularz reklamacji) i dowodem zakupu.
3. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
4. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Wadą nie jest różnica w wykończeniu towaru (metka, taśmy ozdobne i miejsce ich naszycia itd.)
5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu objęcia w posiadanie przez sprzedawcę zwracanego towaru. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sprzedawca.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do małych różnic w wykończeniu towarów – metki, naszywki, miejsce przyszycia taśm ozdobnych itd.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
9. Reklamacja towaru szytego na indywidualne zamówienie polega na usunięciu powstałej wady fizycznej, niewynikającej ze złego sposobu użytkowania

§ 8 Szycie indywidualne

1. Klient ma prawo do zamówienia towaru na indywidualnie podane wymiary.
2. Towar szyty na indywidualne zamówienie podlega osobnej wycenie.
3. Zamówienie indywidualne można złożyć poprzez e-mail, wysyłając w załączniku formularz szycia indywidualnego oraz opisany szkic, właściwy dla danej rasy psa. Zamówienie takie można również złożyć osobiście, przychodząc do siedziby z psem lub opisanymi formularzami zawierającymi pomiary.
4. Zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi.
5. Koszty wysyłki zamówienia indywidualnego ponosi klient.

6. Dla szycia indywidualnego obowiązują pozostałe zasady zawarte w niniejszym regulaminie, za wyjątkiem zasad zawartych w § 8 art. 1-5.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.